Conference

Article
ผลของวิธีตอนต่อสมรรถภาพการผลิตและการพัฒนาโครงร่างของโคขุนพันธุ์กำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2016
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-