Conference

Article
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก
Conference
Biotechnology International Congress (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery”
Class
นานาชาติ
Date
20 - 23 กันยายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-