Conference

Article
ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของถั่วงอก
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (ISBN: 9786162783685)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-