Conference

Article
แผ่นเส้นใยจากเปลือกข้าวโพด
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-