Conference

Article
ผลของการลดควมชื้นอย่างช้าในการทำไพร์มมิ่งที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก
Conference
การประชุมทางวิชการเมล็ดพันธุ์แห่งชาต ครั้งที่ 13 (ISBN: 9786169225720)
Class
ชาติ
Date
21 - 25 มิถุนายน 2016
Location
สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-