Conference

Article
โรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-