Conference

วารสารประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชาติ
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016
พิษณุโลก อื่นๆ ประเทศไทย
-