Conference

การสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ความรู้และการกระทำ”ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “หยางหมิงศึกษาในเอเชียตะวันออก และสำนักปรัชญาหยางหมิงท้องถิ่น”
นานาชาติ
23 กันยายน 2016
กุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
-