Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและหยางหมิงศึกษา
Conference
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ความรู้และการกระทำ”ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “หยางหมิงศึกษาในเอเชียตะวันออก และสำนักปรัชญาหยางหมิงท้องถิ่น”
Class
นานาชาติ
Date
23 กันยายน 2016
Location
กุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
DOI
"-"
Related Link
-