Conference

Article
การทำนายคลื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2016
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-