Conference

2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plants and District Energy (ICUE) (ISBN: 9789748257921)
นานาชาติ
14 - 16 กันยายน 2016
สมุทรปราการ สมุทรปราการ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

เครื่องผลิตแก็สชีวมวลดาวดราฟท์แบบสั่นนวัตกรรมใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208512 ชื่อวิชา Energy Engineering,18 ม.ค. 2016 - 17 พ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208516 ชื่อวิชา Biomass Conversion,18 ม.ค. 2016 - 17 พ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องผลิตแก็สชีวมวล โดยกระบวนการร่วมอัฟดราฟท์-ดาวน์ดราฟท์แก็สสิฟิเกชั่นแบบถังเดี่ยวนวัตกรรมใหม่ แหล่งทุน :สวพ.มก.,3 ต.ค. 2016 - 30 มี.ค. 2018