Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวเหนียวลืมผัวงอกจากระยะเวลาการงอกและระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวเปลือกแตกต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่14 เกษตรและสุขภาพ (Agriculture and Health)
Class
ชาติ
Date
1 - 2 พฤศจิกายน 2016
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-