Conference

Article
คุณลักษณะของดีเอ็นเอคู่สมและการตอบสนองของยีน Glucose Regulated Protein 78 (grp78) ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ถูกกระตุ้ นด้วยเชื้อแบคทีเรียและอุณหภูมิ
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-