Conference

Article
การสำรวจเบื้องต้นของการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและเชื้อราชนิดสร้างสารพิษในข้าวเหนียวของประเทศกัมพูชา ลาว และไทย
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786163581839)
Class
ชาติ
Date
1 กันยายน - 3 ธันวาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-