Conference

Article
การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-