Conference

Article
การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
Conference
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Class
ชาติ
Date
8 - 9 พฤษภาคม 2013
Location
- ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-