Conference

Article
ผลของการขาดน้ำต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ พลังงานศักย์ของน้ำในใบ และการออกดอกของข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายในระยะสืบพันธุ์
Conference
ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)