Conference

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต"
ชาติ
24 - 27 สิงหาคม 2016
เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
-