Conference

Article
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
2 - 3 มิถุนายน 2016
Location
อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-