Conference

Article
ความคุ้มค่าทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล: กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี2559 มหาวิทยาลัย ปทุมธานี
Class
ชาติ
Date
16 กรกฎาคม 2016
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-