Conference

5th International Conference on Earth Science & Climate Change
นานาชาติ
25 - 27 กรกฎาคม 2016
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริโครงการย่อย หาสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่สูงชัน เพื่อการจัดการ ป้องกันดินโคลนถล่มอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการประยุกต์เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ อำเภอกาญจนดิษต์ จังหวัดสุราษฎรธานี การใช้ประโยชน์ :ช่วยปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ที่เสี่ยงในการพังถล่ม ,5 มี.ค. 2014 - 17 ก.ย. 2015