Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท พีพีซี จำกัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
นานาชาติ
Date
24 มิถุนายน 2016
Location
-
DOI
-
Related Link
-