Conference

Article
ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับการฉายรังสียูวีซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณลิกนินและคลอโรฟิลล์ในหน่อไม้ฝรั่ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-