Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของมะละกอสุกตัดแต่งพร้อมบริโภคพันธุ์เรดมาราดอลที่ฉายรังสียูวี-ซี
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
รัชฎาภิเษก อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-