Conference

Article
ผลกระทบของบริษัทที่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
9 กรกฎาคม 2016
Location
อำเภอเมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-