Conference

โครงการCSDสัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ชาติ
30 - 31 มกราคม 2016
มหาสารคาม ประเทศไทย
-