Conference

Article
การทดสอบความมีชีวิตด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์แฟง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-