Conference

Article
การศึกษาผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Loboschiza Diakonoff, 1968 (Lepi-doptera: Tortricidae) ในประเทศไทย
Conference
การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 6 (ISBN: 9786162236235)
Class
ชาติ
Date
25 - 27 พฤษภาคม 2016
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-