Conference

Article
บทบาทด้านการผลิตของสตรีภาคการเกษตรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหนี้สินครัวเรือน
Conference
International conference on human and community resource development (ISBN: 0024654930)
Class
นานาชาติ
Date
27 พฤษภาคม 2016
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-