Conference

Article
การสำรวจชนิดของแมลงวันดูดกินเลือดสัตว์ในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี
Conference
การจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจําปี 2558
Class
ชาติ
Date
9 ธันวาคม 2015 - 9 ธันวาคม 2016
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-