Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 เรื่อง "ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย"
ชาติ
17 กรกฎาคม 2015
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-