Conference

Article
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงสองสายพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
2 - 3 มิถุนายน 2016
Location
เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-