Conference

Article
การปรับปรุงกระบวนการจ่ายกาวเพื่อประกอบสไลเดอร์เข้ากับทีจีเอ โดยใช้เครื่องแอดฮีซีฟ และเครื่องสไลเดอร์แอทแทช เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
Conference
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑
Class
ชาติ
Date
12 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-