Conference

Article
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าและความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสปาไทย ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
25 - 26 เมษายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-