Conference

Article
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำและดินตะกอนพื้นท้องน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลภาวะทางน้ำ: กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้ำและปากแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเวฬุ
Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Class
ชาติ
Date
26 - 28 มีนาคม 2009
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-