Conference

Article
การตกค้างของสารกำจัดวัชพืชไดยูรอนในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน
Conference
การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
1 - 3 ธันวาคม 2011
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-