Conference

Article
อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
14 - 15 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-