Conference

Article
การจัดอันดับผู้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านสาหรับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ในบริบทด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-