Conference

Article
ผลกระทบของการพัฒนาผู้ส่งมอบที่มีต่อการดาเนินงานจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558
Class
ชาติ
Date
22 ธันวาคม 2015
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-