Conference

Article
ประสิทธิผลของการบริหารงานจัดซื้อ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558
Class
ชาติ
Date
22 ธันวาคม 2015
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
*-
Related Link
-