Conference

Article
การคัดทิ้งสุกรพันธุ์แลนด์เรซในประชากรสุกรเชิงการค้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
28 - 30 มิถุนายน 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-