Conference

Article
การศึกษาจำนวนโครโมโซมของหงส์เหินสี่ชนิดในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินบางชนิดโดยใช้ ISSR

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2016