Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระดับจีโนมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนม ไขมันนมและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
8 - 10 เมษายน 2014
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-