Conference

Article
ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง
Conference
การประชุททางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (ISBN: 9786169225720)
Class
ชาติ
Date
21 - 25 มิถุนายน 2016
Location
เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-