Conference

Article
คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาร้าว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-