Conference

Article
การสร้างขั้นบันไดในแปลงสับปะรดเพื่อลดปริมาณการสูญเสียดินจากการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2016
Location
หาดใหญื สงขลา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-