Conference

Article
ผลของการทำพองด้วยเตาไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ต่อคุณภาพข้าวเกรียบกุ้ง
Conference
The 4th International Graduate Research Conference (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-