Conference

Article
ประสิทธิภาพของกรดอะมิโน P power และปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2013 - 6 กุมภาพันธ์
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-