Conference

Article
ประเภทวัจนกรรมที่สื่ออารมณ์ขันในการแสดงธรรมะของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 2 (ISBN: 9786162712562)
Class
นานาชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2015
Location
ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-