Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้และพฤติกรรมการซื้อของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ลาคอส (LACOSTE)
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กรกฎาคม 2015
Location
อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-