Conference

Article
การบ่งชี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงองค์กรที่เป็นผลมาจากแนวปฎิบัติในระบบลีนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Conference
Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET)
Class
นานาชาติ
Date
4 - 8 กันยายน 2016
Location
Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
DOI
"-"
Related Link
-